امروز سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
صفحه اصلی اخبار تازه های حسابداری  رفع ابهام درخصوص صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات
رفع ابهام درخصوص صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات PDF چاپ نامه الکترونیک
پنجشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۰
گروه نرم افزاری جهش- نظر به اینکه در اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل های شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ و شماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ ماده ۱۶۹ مکرر مذکور کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای “الف” و “ب” ماده ۹۵ قانون یاد شده مکلف به صدور صورت حساب وفق نمونه اعلام شده می باشند، بدین وسیله به اطلاع می رساند:
economic-jaheshاز آنجائی که برخی از مؤدیان محترم مالیاتی مانند مؤسسات و شرکت های حمل و نقل، آب، گاز، برق، مخابرات، مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی از فرم ها و قالب های مشخص شده ای در هنگام صدور صورتحساب استفاده می نمایند که با عناوینی مانند بارنامه، بلیط، قبض و امثالهم شناخته شده اند، در صورتی که کلیه شرایط اعلام شده مربوط به صورتحساب نمونه شماره یک و دو دستورالعمل های صدرالاشاره در این گونه اوراق رعایت شده باشد، با اعلام مؤدی می توانند به عنوان صورتحساب محسوب شده و مؤدیان مذکور از این بابت مشمول جرائم موضوعه نخواهند بود.


علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، تقاطع کارگر شمالی، شماره ۱۹۴ ؛  خطوط ویژه: ۴٨۵ ۴٨۵ ۲۲ (۰۲۱) ؛  ایمیل: info@JaheshSoftware.iR